Vedtægter

DYREBORG MOTION

Bestyrelsen:

 

Søren Lysemose

 

Jesper Milling

 

Morten Wojtynka

 

Leif Max Nielsen

 

Anna Rasmussen

 

Revisor: Jens Kaas Traberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Foreningens navn er Dyreborg Motion

Foreningens stiftelsesdato er d. 24-11-2016

Foreningens beliggenhed er Dyreborgvej 43, 5600 Faaborg

§ 2. Foreningens formål er at tilbyde motionsaktiviteter og fitnessfaciliteter samt instruktion.

§ 3. Foreningen er medlem af DGI og Gym Danmark.

§ 4. Et medlem kan udelukkes med øjeblikkelig virkning hvis vedkommende ikke overholder foreningens retningslinjer – udelukkelsen besluttes af bestyrelsen og skal være skriftlig. Kontingent tilbagebetales ikke.

Medlemmerne skal betale kontingent forud. Manglende kontingentbetaling kan medføre udmeldelse uden videre varsling.

Medlemmerne træner under eget ansvar. Dyreborg Motion kan således ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge af medlemmernes aktiviteter.

§ 5. Foreningens struktur.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Bestyrelsen varetager medlemmernes ønsker i tråd med generalforsamlingens beslutning.

§ 6. Generalforsamling/årsmøde (medlemsmøde).

Generalforsamlingen afholdes hvert år før den 01. april.

Der indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i Kulturhuset og på foreningens hjemmeside.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Alle med gyldigt medlemskab af foreningen har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Afstemningsformen er ved håndsoprækning eller skriftlig hvis mindst et medlem ønsker det.

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning

5. Foreningens regnskab til godkendelse

6. Indkomne forslag.

7. Foreningens budget til godkendelse

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Valg til bestyrelsen

10. Valg af 2 suppleanter (for 1 år)

11. Valg af revisor.

12. Evt.

§ 7. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen har.

Foreningen hæfter alene med sin formue for sine forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over at betale kontingent.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst et flertal af bestyrelsen kræver det, eller når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden.

Krav om ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen.

Denne skal afholdes senest en måned efter anmodning og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i Kulturhuset samt på foreningens hjemmeside.

§ 9. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består at 5 medlemmer hvoraf 3 skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år. I lige år er 2 på valg i ulige år er 3 på valg. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Bestyrelsens opgave er at skabe gunstige betingelser for motionsaktiviteter således at flest mulige får gavn af tilbuddet.

Sager afgøres ved simpelt stemmeflertal i sager med stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 10. Tegningsret.

Formand og kasserer har i forening fuldmagt til at underskrive dokumenter.

§ 11. Foreningens økonomi.

Overskud af foreningens virksomhed må kun tilfalde foreningen. Foreningen må ikke drives i kommercielt øjemed.

Foreningens kasserer fører regnskab med foreningens pengebevægelser, kassebog, mm.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Foreningens valgte revisor reviderer driftsregnskab, status, budget.

§ 12. Opløsning

Foreningen kan kun opløses hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger har besluttet dette.

Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Eventuelle aktiver ved foreningens opløsning overgår til Dyreborg Beboer- og Kulturhus.

§ 13. Vedtægtsændringer.

Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter:

Copyright © All Rights Reserved